کالاهای ویژه کرونا

کالای پزشکی

مواد شیمیایی

مواد زیستی

تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

** برندهای معتبر موجود در بافر