موجود است سولفوریک اسید
Sulfuric acid
CasNo : 7664-93-9

توضیحات: فرمول شیمیایی H2SO4 جرم مولی 98.08 g/mol


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
1721 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Glass) دکتر مجللی 1 لیتر 108,000 اضافه به سبد
1185 سولفوریک اسید 0.1 نرمال (Titrasol-Plastic) نوترون 1 لیتر 110,000 اضافه به سبد
1186 سولفوریک اسید 1 نرمال (Titrasol-Plastic) نوترون 1 لیتر 110,000 اضافه به سبد
1728 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Glass) دکتر مجللی 1 لیتر 113,000 اضافه به سبد
1735 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Glass) دکتر مجللی 1 لیتر 117,000 اضافه به سبد
682 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 150,000 اضافه به سبد
2319 سولفوریک اسید 2 نرمال(Titrasol-Plastic) نوترون 1 لیتر 170,000 اضافه به سبد
675 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 170,000 اضافه به سبد
2307 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 175,000 اضافه به سبد
1724 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 185,000 اضافه به سبد
2300 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 190,000 اضافه به سبد
1731 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 195,000 اضافه به سبد
215 سولفوریک اسید نیکان رایتک 1 آمپول 200,000 اضافه به سبد
216 سولفوریک اسید نیکان رایتک 1 آمپول 200,000 اضافه به سبد
680 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Glass) نوترون 2.5 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1738 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 205,000 اضافه به سبد
673 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Glass) نوترون 2.5 لیتر 210,000 اضافه به سبد
683 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Plastic) نوترون 5 لیتر 210,000 اضافه به سبد
676 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Plastic) نوترون 5 لیتر 220,000 اضافه به سبد
687 سولفوریک اسید ژربر (Laboratory-Glass) نوترون 2.5 لیتر 230,000 اضافه به سبد
1725 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 232,000 اضافه به سبد
1732 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 239,000 اضافه به سبد
2305 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Glass) نوترون 2.5 لیتر 240,000 اضافه به سبد
1722 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 240,000 اضافه به سبد
2308 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Plastic) نوترون 5 لیتر 245,000 اضافه به سبد
1739 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 247,000 اضافه به سبد
2298 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Glass) نوترون 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
1729 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
2301 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Plastic) نوترون 5 لیتر 260,000 اضافه به سبد
1736 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 260,000 اضافه به سبد
684 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Plastic) نوترون 10 لیتر 340,000 اضافه به سبد
677 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Plastic) نوترون 10 لیتر 360,000 اضافه به سبد
1726 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 387,000 اضافه به سبد
1733 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 399,000 اضافه به سبد
2309 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Plastic) نوترون 10 لیتر 410,000 اضافه به سبد
1740 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 411,000 اضافه به سبد
2302 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Plastic) نوترون 10 لیتر 450,000 اضافه به سبد
685 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Plastic) نوترون 20 لیتر 565,000 اضافه به سبد
1727 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 625,000 اضافه به سبد
678 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Plastic) نوترون 20 لیتر 630,000 اضافه به سبد
1734 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 655,000 اضافه به سبد
1741 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 685,000 اضافه به سبد
2310 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Plastic) نوترون 20 لیتر 690,000 اضافه به سبد
679 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Glass) نوترون 1 لیتر 70,000 اضافه به سبد
681 سولفوریک اسید 98-95% (Extra Pure-Plastic) نوترون 1 لیتر 70,000 اضافه به سبد
2303 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Plastic) نوترون 20 لیتر 700,000 اضافه به سبد
672 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Glass) نوترون 1 لیتر 80,000 اضافه به سبد
674 سولفوریک اسید 98% (Laboratory-Plastic) نوترون 1 لیتر 80,000 اضافه به سبد
2304 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Glass) نوترون 1 لیتر 80,000 اضافه به سبد
2306 سولفوریک اسید97-95% (Extra pure-Plastic) نوترون 1 لیتر 80,000 اضافه به سبد
1475 سولفوریک اسید 0.5 نرمال Titripur نیکان رایتک 1 لیتر 810,000 اضافه به سبد
686 سولفوریک اسید ژربر (Laboratory-Glass) نوترون 1 لیتر 85,000 اضافه به سبد
2297 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Glass) نوترون 1 لیتر 87,000 اضافه به سبد
2299 سولفوریک اسید98-95%(Laboratory-Plastic) نوترون 1 لیتر 87,000 اضافه به سبد
1723 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 88,000 اضافه به سبد
1730 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 92,000 اضافه به سبد
1737 سولفوریک اسید % 95 - % 98 (USP-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 97,000 اضافه به سبد

شرح مفصل بخش محصولات