ناموجود است آب
water
CasNo : 7732-18-5

توضیحات: فرمول شیمیایی H2O جرم مولی 18.02 g/mol