ناموجود است پیملیک اسید
Pimelic acid
CasNo : 111-16-0

توضیحات: فرمول شیمیایی HO2C(CH2)5CO2H جرم مولی 160.17 g/mol نام مترادف Heptanedioic acid