ناموجود است فتالیک اسید
Phthalic acid
CasNo : 88-99-3

توضیحات: فرمول شیمیایی C6H4-1,2-(CO2H)2 جرم مولی 166.13 g/mol نام مترادف 1,2-Benzenedicarboxylic acid