ناموجود است فسفرو اسید محلول
Phosphorous acid solution
CasNo : 13598-36-2

توضیحات: فرمول شیمیایی H2PHO3 جرم مولی 82.00 g/mol نام مترادف Phosphonic acid