ناموجود است فسفومولیبدیک اسید هیدارته
Phosphomolybdic acid hydrate
CasNo : 51429-74-4

توضیحات: فرمول شیمیایی H3[P(Mo3O10)4] · xH2O جرم مولی 1825.25 g/mol (بدون آب) نام مترادف Molybdophosphoric acid