ناموجود است فنیل استیک اسید
Phenylacetic acid
CasNo : 103-82-2

توضیحات: فرمول شیمیایی C6H5CH2CO2H جرم مولی 136.15 g/mol نام های مترادف α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA