ناموجود است فنوکسی استیک اسید
Phenoxyacetic acid
CasNo : 122-59-8

توضیحات: فرمول شیمیایی C6H5OCH2CO2H جرم مولی 152.15 g/mol نام مترادف Glycolic acid phenyl ether