موجود است نیتریک اسید
Nitric acid
CasNo : 7697-37-2

توضیحات: فرمول شیمیایی HNO3 جرم مولی 63.01 g/mol نام مترادف Nitric acid solution


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
721 نیتریک اسید 55% (USP-Plastic) نوترون 5 لیتر 100,000 اضافه به سبد
1714 نیتریک اسید 65 % (USP-Glass) دکتر مجللی 1 لیتر 113,000 اضافه به سبد
1704 نیتریک اسید 55 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 115,000 اضافه به سبد
707 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Plastic) نوترون 5 لیتر 150,000 اضافه به سبد
722 نیتریک اسید 55% (USP-Plastic) نوترون 10 لیتر 160,000 اضافه به سبد
1710 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 165,000 اضافه به سبد
713 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 175,000 اضافه به سبد
706 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 190,000 اضافه به سبد
714 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Plastic) نوترون 5 لیتر 190,000 اضافه به سبد
1705 نیتریک اسید 55 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 192,000 اضافه به سبد
1711 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 196,000 اضافه به سبد
711 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Glass) نوترون 2.5 لیتر 200,000 اضافه به سبد
718 نیتریک اسید 55% (USP-Glass) نوترون 2.5 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1717 نیتریک اسید 65 % (USP-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 205,000 اضافه به سبد
1708 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 210,000 اضافه به سبد
708 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Plastic) نوترون 10 لیتر 240,000 اضافه به سبد
1718 نیتریک اسید 65 % (USP-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 243,000 اضافه به سبد
704 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Glass) نوترون 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
1715 نیتریک اسید 65 % (USP-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
1702 نیتریک اسید 55 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 29,500 اضافه به سبد
1706 نیتریک اسید 55 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 320,000 اضافه به سبد
1712 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 327,000 اضافه به سبد
715 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Plastic) نوترون 10 لیتر 350,000 اضافه به سبد
47 نیتریک اسید نوین شیمیار 2.5 لیتر 400,000 اضافه به سبد
1719 نیتریک اسید 65 % (USP-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 405,000 اضافه به سبد
717 نیتریک اسید 55% (USP-Glass) نوترون 1 لیتر 43,000 اضافه به سبد
719 نیتریک اسید 55% (USP-Plastic) نوترون 1 لیتر 43,000 اضافه به سبد
723 نیتریک اسید 55% (USP-Plastic) نوترون 20 لیتر 480,000 اضافه به سبد
1713 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 545,000 اضافه به سبد
716 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Plastic) نوترون 20 لیتر 580,000 اضافه به سبد
1703 نیتریک اسید 55 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 65,000 اضافه به سبد
102 نیتریک اسید 65% - خلوص 99% نیکان رایتک 2.5 لیتر 660,000 اضافه به سبد
1720 نیتریک اسید 65 % (USP-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 675,000 اضافه به سبد
709 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Plastic) نوترون 20 لیتر 680,000 اضافه به سبد
712 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Plastic) نوترون 1 لیتر 73,000 اضافه به سبد
1709 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 74,000 اضافه به سبد
710 نیتریک اسید 60% (Laboratory-Glass) نوترون 1 لیتر 78,000 اضافه به سبد
703 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Glass) نوترون 1 لیتر 85,000 اضافه به سبد
705 نیتریک اسید 65% (Extra Pure-Plastic) نوترون 1 لیتر 85,000 اضافه به سبد
720 نیتریک اسید 55% (USP-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 95,000 اضافه به سبد
1707 نیتریک اسید 65 % (Laboratory-Glass) دکتر مجللی 1 لیتر 95,000 اضافه به سبد
1716 نیتریک اسید 65 % (USP-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 95,000 اضافه به سبد