موجود است نیتریک اسید
Nitric acid
CasNo : 7697-37-2

توضیحات: فرمول شیمیایی HNO3 جرم مولی 63.01 g/mol


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
711 نیتریک اسید 60% نوترون 2.5 لیتر 100,000 اضافه به سبد
721 نیتریک اسید 55% نوترون 5 لیتر 100,000 اضافه به سبد
714 نیتریک اسید 60% نوترون 5 لیتر 120,000 اضافه به سبد
704 نیتریک اسید 65% نوترون 2.5 لیتر 140,000 اضافه به سبد
707 نیتریک اسید 65% نوترون 5 لیتر 150,000 اضافه به سبد
722 نیتریک اسید 55% نوترون 10 لیتر 160,000 اضافه به سبد
715 نیتریک اسید 60% نوترون 10 لیتر 190,000 اضافه به سبد
708 نیتریک اسید 65% نوترون 10 لیتر 240,000 اضافه به سبد
717 نیتریک اسید 55% نوترون 1 لیتر 30,000 اضافه به سبد
719 نیتریک اسید 55% نوترون 1 لیتر 30,000 اضافه به سبد
723 نیتریک اسید 55% نوترون 20 لیتر 330,000 اضافه به سبد
716 نیتریک اسید 60% نوترون 20 لیتر 340,000 اضافه به سبد
102 نیتریک اسید نیکان رایتک 2.5 لیتر 350,000 اضافه به سبد
710 نیتریک اسید 60% نوترون 1 لیتر 40,000 اضافه به سبد
712 نیتریک اسید 60% نوترون 1 لیتر 40,000 اضافه به سبد
47 نیتریک اسید نوین شیمیار 2.5 لیتر 400,000 اضافه به سبد
703 نیتریک اسید 65% نوترون 1 لیتر 44,000 اضافه به سبد
705 نیتریک اسید 65% نوترون 1 لیتر 44,000 اضافه به سبد
709 نیتریک اسید 65% نوترون 20 لیتر 495,000 اضافه به سبد
720 نیتریک اسید 55% نوترون 2.5 لیتر 60,000 اضافه به سبد
713 نیتریک اسید 60% نوترون 2.5 لیتر 80,000 اضافه به سبد
706 نیتریک اسید 65% نوترون 2.5 لیتر 95,000 اضافه به سبد
718 نیتریک اسید 55% نوترون 2.5 لیتر 95,000 اضافه به سبد