ناموجود است 2-پیریدین کربوکسیلیک اسید
2-Picolinic acid
CasNo : 98-98-6

توضیحات: فرمول شیمیایی C₆H₅NO₂ جرم مولی 123.11 g/mol نام مترادف پیکولینیک اسید


پیکولینیک اسید ترکیب آلی و به صورت جامد سفید رنگ است. این مشتق از پیریدین با جایگزینی کربوکسیلیک اسید با هیدروژن موقعیت دو به دست می آید. یکی دیگر از راه های تولید اسید پیکولینیک، اکسید کردن 2-متیل پیریدین در حضور اکسید کننده های مختلف مثل پتاسیم پرمنگنات است. این ماده به عنوان یک حد واسط در متابولیسم تریپتوفان ظاهر می شود. پیکولینیک اسید به عنوان یکی از ایزومرهای اسید نیکوتین با زنجیره جانبی کربوکسیل در موقعیت 3، به حساب می آید. این ترکیب شیمیایی در سنتز شیمی آلی، به عنوان یک سوبسترا در واکنش های میتسونوبو و هامیک مورد استفاده قرار گرفته است.