ناموجود است 2,4-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید
2,4-Pyridinedicarboxylic acid
CasNo : 499-80-9

توضیحات: فرمول شیمیایی C7H5NO4 جرم مولی 167.12 g/mol نام های مترادف لوتیدینیک اسید


لوتیدین اسید یک ترکیب شیمیایی آلی و از گروه هتروسیکل های آروماتیک محسوب می شود. این ماده از خانواده پیریدین دی کربوکسیلیک اسیدها بوده و از یک حلقه پیریدین با دو استخلاف کربوکسیلیک اسید در موقعیت های 2 و 4 تشکیل شده است. لوتیدین اسید به عنوان مهارکننده در شرایط محیط کشت و محیط سلولی عمل می کند. این ماده همچنین به عنوان یک مهار کننده دیسمیلاز هیستون لیزین شناخته شده است. لوتیدین اسید بیشتر با تأثیر بر چسبندگی سلولی، مهاجرت و رگ زایی در مطالعات تاثیر کمپلکس روتنیوم (II) به عنوان ضد متاستیک در چندین تومور سرطانی در شرایط محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرد.