موجود است متانول
Methanol
CasNo : 67-56-1

توضیحات: فرمول شیمیایی CH3OH جرم مولی 32.04 g/mol نام مترادف Methyl alcohol


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
1025 متانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 150,000 اضافه به سبد
1018 متانول (USP-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 170,000 اضافه به سبد
1029 متانول (HPLC-Glass) نوترون 1 لیتر 175,000 اضافه به سبد
1031 متانول (GC-Glass) نوترون 1 لیتر 175,000 اضافه به سبد
1033 متانول (UV-Glass) نوترون 1 لیتر 175,000 اضافه به سبد
1610 متانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 175,000 اضافه به سبد
1603 متانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 185,000 اضافه به سبد
1597 متانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 195,000 اضافه به سبد
1023 متانول (Extra Pure-Glass) نوترون 2.5 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1016 متانول (USP-Glass) نوترون 2.5 لیتر 220,000 اضافه به سبد
1607 متانول (Extra pure-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 220,000 اضافه به سبد
1601 متانول (Laboratory-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 230,000 اضافه به سبد
1595 متانول (USP-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 240,000 اضافه به سبد
323 متانول نوین شیمیار 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
168 متانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
1611 متانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 256,000 اضافه به سبد
1026 متانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 5 لیتر 259,000 اضافه به سبد
1604 متانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 264,000 اضافه به سبد
170 متانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 265,000 اضافه به سبد
1019 متانول (USP-Plastic) نوترون 5 لیتر 270,000 اضافه به سبد
1598 متانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 272,000 اضافه به سبد
169 متانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 295,000 اضافه به سبد
1594 متانول (ACS-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 300,000 اضافه به سبد
1030 متانول (HPLC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 380,000 اضافه به سبد
1032 متانول (GC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 380,000 اضافه به سبد
1034 متانول (UV-Glass) نوترون 2.5 لیتر 380,000 اضافه به سبد
1589 متانول (Dried-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 385,000 اضافه به سبد
1590 متانول (GC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 385,000 اضافه به سبد
1591 متانول (Gradient HPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 385,000 اضافه به سبد
1592 متانول (IsocraticHPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 385,000 اضافه به سبد
1593 متانول (UV Spectroscopy -Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 385,000 اضافه به سبد
1027 متانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 10 لیتر 400,000 اضافه به سبد
1612 متانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 409,000 اضافه به سبد
1020 متانول (USP-Plastic) نوترون 10 لیتر 420,000 اضافه به سبد
1035 متانول (Dried-Glass) نوترون 2.5 لیتر 420,000 اضافه به سبد
1605 متانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 422,000 اضافه به سبد
1599 متانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 435,000 اضافه به سبد
171 متانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 650,000 اضافه به سبد
1613 متانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 655,000 اضافه به سبد
1028 متانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 20 لیتر 670,000 اضافه به سبد
1606 متانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 675,000 اضافه به سبد
1021 متانول (USP-Plastic) نوترون 20 لیتر 695,000 اضافه به سبد
1600 متانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 695,000 اضافه به سبد
1022 متانول (Extra Pure-Glass) نوترون 1 لیتر 70,000 اضافه به سبد
1024 متانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 1 لیتر 70,000 اضافه به سبد
1015 متانول (USP-Glass) نوترون 1 لیتر 74,000 اضافه به سبد
1017 متانول (USP-Plastic) نوترون 1 لیتر 74,000 اضافه به سبد
1608 متانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 79,000 اضافه به سبد
1596 متانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 80,000 اضافه به سبد
1602 متانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 83,000 اضافه به سبد