موجود است استون
Acetone
CasNo : 67-64-1

توضیحات: جرم مولی 58.08 g/mol فرمول شیمیایی CH₃COCH₃ نام مترادف Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
904 استون کیمیا طب 1 لیتر 100,000 اضافه به سبد
749 استون (USP-Plastic) نوترون 10 لیتر 1,400,000 اضافه به سبد
1554 استون ( Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 1,466,000 اضافه به سبد
1547 استون ( USP-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 1,524,000 اضافه به سبد
744 استون (USP-Glass) نوترون 1 لیتر 220,000 اضافه به سبد
746 استون (USP-Plastic) نوترون 1 لیتر 220,000 اضافه به سبد
1550 استون ( Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 235,000 اضافه به سبد
1551 استون (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 235,000 اضافه به سبد
1544 استون (USP-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 245,000 اضافه به سبد
955 استون لاک پاک کن کیمیا طب 60 میلی گرم 2,500 اضافه به سبد
49 استون نوین شیمیار 2.5 لیتر 250,000 اضافه به سبد
750 استون (USP-Plastic) نوترون 20 لیتر 2,500,000 اضافه به سبد
1555 استون (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 2,550,000 اضافه به سبد
1548 استون ( USP-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 2,650,000 اضافه به سبد
751 استون (HPLC-Glass) نوترون 1 لیتر 300,000 اضافه به سبد
753 استون (GC-Glass) نوترون 1 لیتر 300,000 اضافه به سبد
755 استون (UV-Glass) نوترون 1 لیتر 300,000 اضافه به سبد
50 استون نوین شیمیار 2.5 لیتر 500,000 اضافه به سبد
747 استون (USP-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 500,000 اضافه به سبد
1552 استون ( Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 525,000 اضافه به سبد
123 استون نیکان رایتک 2.5 لیتر 550,000 اضافه به سبد
1545 استون (USP-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 550,000 اضافه به سبد
745 استون (USP-Glass) نوترون 2.5 لیتر 570,000 اضافه به سبد
1549 استون (Extra pure-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 570,000 اضافه به سبد
752 استون (HPLC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 580,000 اضافه به سبد
754 استون (GC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 580,000 اضافه به سبد
756 استون (UV-Glass) نوترون 2.5 لیتر 580,000 اضافه به سبد
1542 استون ( ACS-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 585,000 اضافه به سبد
1543 استون (USP-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 595,000 اضافه به سبد
1540 استون (IsocraticHPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 620,000 اضافه به سبد
1541 استون (UV Spectroscopy -Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 620,000 اضافه به سبد
1538 استون (GC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 645,000 اضافه به سبد
1539 استون (Gradient HPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 645,000 اضافه به سبد
748 استون (USP-Plastic) نوترون 5 لیتر 820,000 اضافه به سبد
1553 استون ( Extra pure-Plastic ) دکتر مجللی 5 لیتر 843,000 اضافه به سبد
1546 استون ( USP-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 876,000 اضافه به سبد