موجود است 2-پروپانول
2-Propanol
CasNo : 67-63-0

توضیحات: فرمول شیمیایی (CH3)2CHOH جرم مولی 60.10 g/mol نام های مترادف sec-پروپیل الکل، IPA، ایزوپروپانول، ایزوپروپیل الکل


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
1521 2-پروپانول (Isocratic HPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 1,100,000 اضافه به سبد
1522 2-پروپانول (Isocratic HPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 1,100,000 اضافه به سبد
1523 2-پروپانول (UV Spectroscopy-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 1,100,000 اضافه به سبد
1519 2-پروپانول (GC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 1,250,000 اضافه به سبد
1520 2-پروپانول (Gradient HPLC-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 1,250,000 اضافه به سبد
802 2-پروپانول (USP-Plastic) نوترون 10 لیتر 1,300,000 اضافه به سبد
1536 2-پروپانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 1,350,000 اضافه به سبد
1529 2-پروپانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 1,409,000 اضافه به سبد
140 2-پروپانول HPLC نیکان رایتک 2.5 لیتر 1,440,000 اضافه به سبد
797 2-پروپانول (USP-Glass) نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
799 2-پروپانول (USP-Plastic) نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1532 2-پروپانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 218,000 اضافه به سبد
803 2-پروپانول (USP-Plastic) نوترون 20 لیتر 2,300,000 اضافه به سبد
1537 2-پروپانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 2,350,000 اضافه به سبد
1526 2-پروپانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 236,000 اضافه به سبد
1530 2-پروپانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 2,450,000 اضافه به سبد
804 2-پروپانول (HPLC-Glass) نوترون 1 لیتر 350,000 اضافه به سبد
806 2-پروپانول (GC-Glass) نوترون 1 لیتر 350,000 اضافه به سبد
808 2-پروپانول (UV-Glass) نوترون 1 لیتر 350,000 اضافه به سبد
800 2-پروپانول (USP-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 460,000 اضافه به سبد
1534 2-پروپانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 485,000 اضافه به سبد
798 2-پروپانول (USP-Glass) نوترون 2.5 لیتر 520,000 اضافه به سبد
1527 2-پروپانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 525,000 اضافه به سبد
1531 2-پروپانول (Extra pure-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 530,000 اضافه به سبد
1525 2-پروپانول (USP-Glass) دکتر مجللی 2.5 لیتر 570,000 اضافه به سبد
1524 2-پروپانول (ACS-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 585,000 اضافه به سبد
1480 2-پروپانول %99.9-99.7 نیکان رایتک 2.5 لیتر 600,000 اضافه به سبد
801 2-پروپانول (USP-Plastic) نوترون 5 لیتر 770,000 اضافه به سبد
1535 2-پروپانول (Extra pure-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 777,000 اضافه به سبد
1528 2-پروپانول (USP-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 810,000 اضافه به سبد
805 2-پروپانول (HPLC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 920,000 اضافه به سبد
807 2-پروپانول (GC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 920,000 اضافه به سبد
809 2-پروپانول (UV-Glass) نوترون 2.5 لیتر 920,000 اضافه به سبد

2-پروپانول، یک الکل نوع دوم بوده که در ساختار آن یکی از هیدروژن های متصل به کربن مرکزی پروپان توسط یک گروه هیدروکسی جایگزین شده است. 2-پروپانول یک ایزومر از پروپیل الکل با خواص ضد باکتریایی است که بیشتر در صابون ها و لوسیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه مکانیسم دقیق عملکرد ضد عفونی کنندگی آن مشخص نیست ولی امکان دارد سلول ها را با از بین بردن پروتئین های سلولی و DNA، تداخل در متابولیسم سلولی و حل شدن غشاهای لیپو پروتئین سلولی از بین ببرد. 2-پروپانول یک حلال آلی قطبی شفاف و بی رنگ است که معمولاً در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد. این حلال طیف وسیعی از مواد شیمیایی را حل می کند و به سرعت تبخیر شده و از محیط آزمایش خارج می شود. از دیگر کاربردهای 2-پروپانول می توان به موارد زیر اشاره کرد: • استخراج DNA و RNA • تعیین سطح هیدروکسی پرولین • بررسی میزان قابلیت زیستن و ماندگاری سلول ها توسط روش MTT • هیبریداسیون ریزآرایه