ناموجود است 2-بوتانول
2-Butanol
CasNo : 78-92-2

توضیحات: فرمول شیمیایی CH3CH2CH(OH)CH3 جرم مولی 74.12 g/mol نام مترادف sec-بوتیل الکل


2-بوتانول یک الکل نوع دوم بوده که بوتان توسط یک گروه هیدروکسی در موقعیت 2 جایگزین می شود. این ماده به صورت مایع بی رنگ و شفاف بوده و بویی شبیه بقیه الکل ها دارد. از ویژگی های فیزیکی این ماده شیمیایی می توان به نقطه اشتعال 27 درجه سانتی گراد، چگالی کمتر از آب، بخارات سنگین تر از هوا و حلالیت در آب و سایر حلال های قطبی آلی مانند اتر و الکل ها اشاره کرد. تماس با این ماده شیمیایی در طولانی مدت علاوه بر تحریک کردن چشم و پوست، می تواند موجب خشکی پوست شود. علاوه بر این قرار گرفتن در معرض بخارات 2-بوتانول باعث تحریک بینی، چشم و مجاری تنفسی شده و می تواند برای بدن مضر باشد. در تیتراسیون بوتیل لیتیم برای مشخص کردن مولاریته می توان از 2-بوتانول استفاده کرد که در آن 1،10-فنانترولین به عنوان شناساگر به کار می رود.