موجود است 1-بوتانول
1-Butanol
CasNo : 71-36-3

توضیحات: فرمول شیمیایی CH3(CH2)3OH جرم مولی 74.12 g/mol نام مترادف n-بوتانول، بوتیل الکل


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
1054 1-بوتانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 5 لیتر 1,000,000 اضافه به سبد
1646 1-بوتانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 5 لیتر 1,026,000 اضافه به سبد
1055 1-بوتانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 10 لیتر 1,700,000 اضافه به سبد
1647 1-بوتانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 10 لیتر 1,710,000 اضافه به سبد
1050 1-بوتانول (Extra Pure-Glass) نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1052 1-بوتانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
1644 1-بوتانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 1 لیتر 234,000 اضافه به سبد
1057 1-بوتانول (HPLC-Glass) نوترون 1 لیتر 250,000 اضافه به سبد
1056 1-بوتانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 20 لیتر 2,700,000 اضافه به سبد
1648 1-بوتانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 20 لیتر 2,850,000 اضافه به سبد
1053 1-بوتانول (Extra Pure-Plastic) نوترون 2.5 لیتر 480,000 اضافه به سبد
1645 1-بوتانول (Laboratory-Plastic) دکتر مجللی 2.5 لیتر 520,000 اضافه به سبد
1051 1-بوتانول (Extra Pure-Glass) نوترون 2.5 لیتر 550,000 اضافه به سبد
1058 1-بوتانول (HPLC-Glass) نوترون 2.5 لیتر 730,000 اضافه به سبد

1-بوتانول، الکل نوع اول بوده و یک آلکیل الکل محسوب می شود که در ساختار آن بوتانول به عنوان شاخه اصلی وجود دارد و هیدروژن یکی از گروه های متیل توسط یک گروه هیدروکسی جایگزین شده است. 1-بوتانول، الکل شفاف و بی رنگی است که می تواند برای از بین بردن اتیدیم برمید از DNA خالص شده توسط سزیم کلرید به کمک سانتریفیوژ قوی، استفاده شود. این الکل همچنین برای تغلیظ نوکلئیک اسید رقیق به کمک استخراج متوالی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده شیمیایی در سنتز مواد آلی، ساخت پلاستیک ها، مواد شوینده و ... کاربرد دارد. این ماده به مقدار خیلی جزئی توسط میکروب های روده انسان نیز تولید می شود. 1-بوتانول حلالی پروتیک است و به عنوان متابولیت در سوخت و ساز سلول های انسان و همچنین موش نقش دارد.