ناموجود است 1-بوتانول
CasNo : 71-36-3

توضیحات: فرمول شیمیایی CH3(CH2)3OH جرم مولی 74.12 g/mol نام مترادف n-بوتانول، بوتیل الکل


1-بوتانول، الکل نوع اول بوده و یک آلکیل الکل محسوب می شود که در ساختار آن بوتانول به عنوان شاخه اصلی وجود دارد و هیدروژن یکی از گروه های متیل توسط یک گروه هیدروکسی جایگزین شده است. 1-بوتانول، الکل شفاف و بی رنگی است که می تواند برای از بین بردن اتیدیم برمید از DNA خالص شده توسط سزیم کلرید به کمک سانتریفیوژ قوی، استفاده شود. این الکل همچنین برای تغلیظ نوکلئیک اسید رقیق به کمک استخراج متوالی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده شیمیایی در سنتز مواد آلی، ساخت پلاستیک ها، مواد شوینده و ... کاربرد دارد. این ماده به مقدار خیلی جزئی توسط میکروب های روده انسان نیز تولید می شود. 1-بوتانول حلالی پروتیک است و به عنوان متابولیت در سوخت و ساز سلول های انسان و همچنین موش نقش دارد.